Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin Rady Archiwalnej

Za??cznik nr 3 do zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM z dn. 6 marca 2001 r.

 

Regulamin Rady Archiwalnej

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

1.      Rada Archiwalna jest organem opiniodawczym Rektora.

2.      Kadencja Rady Archiwalnej odpowiada kadencji w?adz Uniwersytetu.

3.      W sk?ad Rady Archiwalnej wchodz?: czterej samodzielni pracownicy naukowi Uniwersytetu wyznaczeni przez Rektora, zast?pca dyrektora administracyjnego ds. administracyjno-gospodarczych, kierownik Archiwum i zast?pca kierownika Archiwum.

 

§2

1.      Rada wykonuje swoje dzia?ania na posiedzeniach.

2.      Przewodnicz?cego Rady cz?onkowie wybieraj? spo?ród siebie na pierwszym posiedzeniu, które zwo?uje kierownik Archiwum w okresie 4 tygodni od rozpocz?cia kadencji Rady.

3.      Posiedzeniu Rady, na którym dokonany zostaje wybór przewodnicz?cego Rady, przewodniczy kierownik Archiwum.

4.      Posiedzenia Rady zwo?ywane s? przez przewodnicz?cego Rady nie rzadziej ni? trzy razy w roku.

5.      Termin, miejsce i porz?dek dzienny posiedzenia Rady powinien by? podany do wiadomo?ci cz?onków z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

6.      Na zaproszenie cz?onków Rady, w posiedzeniach mog? bra? udzia? z g?osem doradczym inne osoby.

7.      Uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci przynajmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków Rady.

8.      Posiedzenia Rady s? protoko?owane. Protoko?y przechowuje si? w Archiwum UWM.

 

§3

 

1.      Do podstawowych zada? Rady nale?y:

1)      ustalanie kierunków dzia?alno?ci archiwalno-informacyjnej,

2)      czuwanie nad prawid?ow? gospodark? przyznanymi ?rodkami finansowymi oraz mieniem Archiwum,

3)      wyst?powanie do Senatu i Rektora z inicjatyw? podejmowania dzia?a? dotycz?cych

4)      funkcjonowania Archiwum.

2.      Do zada? Rady nale?y ponadto:

1)      opiniowanie planów pracy Archiwum przygotowanych przez kierownika Archiwum,

2)      zatwierdzenie sprawozdania kierownika Archiwum z dzia?alno?ci Archiwum w okresie kadencji,

3)      inicjowanie zmian organizacyjnych w Archiwum, w tym tak?e zmian w Regulaminie Organizacyjnym Archiwum,

4)      opiniowanie tematów badawczych podejmowanych przez pracowników Archiwum,

5)      inicjowanie wydawnictw dotycz?cych Uniwersytetu, opartych na materia?ach archiwalnych oraz innych form popularyzuj?cych wiedz? o dziejach Uniwersytetu.

 

§4

 

1.      Zmiany regulaminu mog? by? dokonane zarz?dzeniem Rektora.

2.      Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem Rektora


Ta strona by?a odwiedzana 779 razy (w tym z UWM 12 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-02
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa